Projectes - baobab

Baobab

Idiomes disponibles

Projectes - baobab
 • Escola assistidaEscola assistida
  Taller de aprendizajeTaller de aprendizaje
  Equip de CESALEquip de CESAL

  Objectius: Identificar les lliçons apreses i les bones pràctiques per ajudar a millorar l'educació en relació amb la gestió escolar, l'articulació amb les autoritats descentralitzades i locals, la qualitat pedagògica i la millora d'infraestructures i equipaments educatius.

  Treball realitzat: El treball es va fer amb una experta haitiana en educació i en estreta col•laboració amb l'equip de CESAL. Es va fer una actualització de la situació educativa a Haití, referència per apreciar les lliçons apreses i bones pràctiques del Conveni. Es van fer entrevistes amb els actors del programa a nivell estatal i dos tallers d'aprenentatge amb l'equip de CESAL abans i després del treball de camp. Es va analitzar la teoria de canvi; la selecció de les escoles; les estratègies i les metodologies d’actuació; els resultats assolits, l’eficiència i la sostenibilitat; el model de gestió. Per a cadascuna de les línies d’intervenció del Conveni, es van sistematitzar els problemes enfrontats, els resultats assolits, les lliçons apreses, les bones pràctiques i recomanacions per a la millora.

  Resultats: Estudi de sistematització de l'aprenentatge i identificació d'oportunitats per al programa i recomanacions.

  Data de realització: Maig - Juny 2019 

 • Productors hortícolesProductors hortícoles
  Discusió amb productors/esDiscusió amb productors/es
  Taller amb productors/esTaller amb productors/es

  Objectius: Aportar una comprensió completa de com es comercialitzen els productes hortícoles al districte d'Anantapur i com es pot millorar el procés de comercialització en benefici dels petits agricultors.

  Treball realitzat: Vàrem recollir i analitzar informació sobre producció i comercialització hortícola al districte i al conjunt del país, i processar dades disponibles sobre els petits productors per caracteritzar el seu perfil. A continuació vàrem elaborar la metodologia de l’estudi, centrada en sis cultius. La recollida d’informació va consistir e un taller amb productors de 15 pobles, 2 tallers amb l’equip de RDT, visita sobre el terreny a famílies camperoles i cultius en 8 pobles, entrevistes amb oficials governamentals i altres institucions, enquesta a 240 famílies, qüestionaris als tècnics de RDT sobre el terreny sobre mercats locals i entrevistes telefòniques amb comerciants. El treball el vàrem dur a terme en col•laboració amb un expert indi en agricultura.

  Resultats: Estudi sobre la comercialització de 6 cultius hortícoles, incloent: l’anàlisi del context; l’anàlisi dels actors de la comercialització; l’anàlisi de la producció, consum i comercialització de cada cultiu; conclusions i desafiaments per a les famílies; recomanacions per enfrontar els reptes.

  Data de realització: Març-Maig 2017 

 • Objectius: Identificar els elements clau de les relacions econòmiques, polítiques, de cooperació, migratòries i socioculturals entre Espanya i el Marroc, Tunísia i Algèria

  Treball realitzat: en col•laboració amb una investigadora experta al Magrib es va redactar un document d'unes 60 pàgines explorant temes clau de les relacions entre Espanya i els països del Magrib. També es van realitzar entrevistes amb diversos actors.

  Resultats: Document de 60 pàgines que proposa àrees d'intervenció estratègiques i àmbits de possible valor afegit d'Oxfam Intermon.

  Data de realització: Octubre a desembre 2014 

 • Els fonaments del treballEls fonaments del treball

  Objectius: Identificar els recursos de suport a la gestió existents en Oxfam (nombre de persones, ubicació en la confederació i inversió) i lliçons apreses de les iniciatives de recursos compartits entre afiliats, per a explorar els desafiaments i obstacles cap a una col·laboració més estreta entre els afiliats d'Oxfam.

  Treball realitzat: Es va dur a terme un inventari dels recursos de suport a la gestió (és a dir, els llocs relacionats amb Administració, Logística, Finances, Recursos Humans, Captació de fons i Tecnologia de la informació) i de les seves formes de treballar. La informació es va obtenir a través de: (a) qüestionaris de 13 dels 17 afiliats; (b) entrevistes a 18 actors per a explorar en quina mesura els recursos compartits han contribuït a l'abast d'una major cost-eficiència; i (c) la revisió de literatura.

  Resultats: Es va presentar un informe que descriu el personal de suport a la gestió que existeix a nivell global, examinant les fortaleses i desafiaments en el seu acompliment. També s'exploren les lliçons apreses de les iniciatives de recursos compartits que s'han generat i s'identifica com potenciar-les a futur.

  Data: maig a setembre 2013

   

 • Núvol de paraules del OSPNúvol de paraules del OSP

  Objectius: Dur a terme una anàlisi comparativa de l'actual esborrany del Pla Estratègic global d'Oxfam (OSP) amb els Planes estratègics per país, amb la finalitat de comprovar la coherència de la versió final del OSP i el grau d'alineament dels plans país amb ell.

  Treball realitzat: Aquest procés va incloure (a) la revisió de 60 Plans Estratègics país i 4 Plans Estratègics regionals, i (b) l'anàlisi de l'últim esborrany del OSP.

  Resultats: Un document d'anàlisi de sis pàgines va ser produït i presentat al Secretariat d'Oxfam.

  Data de realització: Febrer a març 2013

   

 • Programa globalPrograma global

  Objectius: Fer un inventari de les accions de caràcter global que desenvolupen els Oxfam i proposar una definició comuna del terme.

  Treball realitzat: es van recopilar tots els programes que cada Oxfam emmarca sota aquest concepte, les avaluacions dels mateixos i es van analitzar les diverses accepcions del terme. Es va entrevistar a 15 persones relacionades amb la formulació i gestió de programes globals.

  Resultats: es va elaborar un informe inventariant tots els programes globals, es va proposar una concepció del terme unificada i criteris per identificar què qualifica com a programa global. També es van suggerir propers passos per a la promoció de nous programes globals.

  Data de realització: novembre a desembre 2012.

   

 • RecursosRecursos

  Objectius: Identificació dels recursos de que disposa Oxfam per garantir i promoure la qualitat dels seus programes i proposta de recomanacions per al seu alineament.

  Treball realitzat: Es va formar equip amb una avaluadora Argentina. Es van analitzar els sistemes de suport a la qualitat programàtica d'11 de les 17 organitzacions membre de la confederació d'Oxfam, mitjançant visites a les seves oficines, qüestionaris en profunditat, entrevistes i enquestes on-line.

  Resultats: Es va elaborar un mapeig detallat de les estratègies, visions i recursos de desenvolupament programàtic. Es van recollir 285 exemples de bones pràctiques (polítiques, instruments, manuals) i es van fer recomanacions per a l'harmonització de pràctiques entre els membres de la confederació.

  Data de realització: març a juny 2012.

   

 • Una visió conjuntaUna visió conjunta

  Objectius: Revisar i analitzar tendències globals en 48 planificacions de país d'Oxfam.

  Treball realitzat: Es va dissenyar un procés metodològic per revisar 48 plans estratègics i extreure tendències comunes. Aquesta anàlisi de documentació es va complementar amb entrevistes a 20 interlocutors, per explorar algunes qüestions complementàries referides al rol d'Oxfam, a la seva capacitat d'innovació i al concepte de desenvolupament transformatiu.

  Resultats: Document d'anàlisi de tendències en les planificacions nacionals d'Oxfam, que va servir com a referència per a la redacció del nou Pla Estratègic global d'Oxfam.

  Data de realització: octubre – desembre 2011.

   

 • InterdependènciaInterdependència

  Objectius: Definir el document de política de partenariat de OI.

  Treball realitzat: En col·laboració amb una consultora canadenca es va revisar documentació rellevant de OI i es va elaborar un document base sobre conceptes i principis de partenariat. Es va procedir a compartir-lo amb unes 50 persones de la confederació de OI i amb els aports rebuts es va definir un esborrany de política de partenariat. Aquest va ser analitzat pels Directors de Programa i els Responsables Regionals de OI i després d'un segona ronda d'observacions es va elaborar el document final.

  Resultats: Un document de política que defineix els principis de partenariat de OI.

  Data de realització: Desembre 2009-Febrer 2010.

   

 • Taller sobre política de cooperació Taller sobre política de cooperació

  Objectius: En base als aprenentatges adquirits, donar suport a SETEM per elaborar un esborrany de política de cooperació.

  Treball realitzat: Es va conformar un equip integrat per un consultor de baobab i una facilitadora de dinàmiques grupals, i es van fer dos tallers participatius amb àmplia representació de l'equip operatiu de SETEM.

  Resultats: S'ha elaborat l'esborrany de la política de cooperació de SETEM.

  Data de realització: Maig, Juny i Desembre de 2010 

 • Objectius: Elaborar recomanacions sobre les prioritats i els resultats esperats en matèria de desenvolupament durant la presidència espanyola de la Unió Europea en 2010, per a la Fundació Alternatives / Observatori de Política Exterior (OPEX).

  Treball realitzat: Es va entrevistar a diferents actors de la cooperació espanyola i europea, vinculats a la preparació de la presidència en 2010, i es va contactar amb ministeris de cooperació i plataformes nacionals de ONGD per a aconseguir informació sobre quantitats de AOD i prioritats de les presidències sueca i belga. Després d'un treball de lectura de la documentació oficial i d'estudis sectorials, es va elaborar un document que va ser revisat per la Fundació Alternatives per a aportar orientacions i en última instància donar el seu vistiplau.

  Resultats: Es va presentar a Fundació Alternatives un document final (consta de 3 parts: Context, Anàlisi, i Recomanacions), que servirà de base de diàleg i incidència davant el Govern, i que es difondrà al sector de cooperació mitjançant els canals habituals.

  Data de realització: Julio 2009.

   

 • Detall del mural de la casa <br />comunitària La Ceiba.Detall del mural de la casa
  comunitària La Ceiba.

  Objectius: Conèixer l'abast i l'assoliment de 10 anys d'execució del programa.

  Treball realitzat: Es va desenvolupar una metodologia per analitzar l'efectivitat i pertinència de les polítiques i estratègies desenvolupades pel programa, treure conclusions sobre el model d'acompanyament de Oxfam a les seves contraparts, i fer recomanacions sobre la orientació actual i futura del programa.

  Resultats: Es va presentar un informe de sistematització al qual es varen avaluar els resultats del programa en termes generals així com la contribució de cada contrapart al seu abast. Es varen analitzar els següents criteris d'avaluació: eficàcia, impacte, pertinença i sostenibilitat i es varen observar els avanços en quant a la la transversalització de l'enfocament de gènere. Es van fer recomanacions pel que fa al disseny del programa i les seves estratègies, la seva execució, i l'acompanyament de Oxfam a les seves contraparts.

  Data de realització: Octubre a Desembre 2008.

   

© 2008     Baobab Consultoria, Carretera Nova, 52, Esc D, 2-1, 08530-La Garriga, Barcelona    info@baobabconsultoria.com    Tel.: (34) 626 855 330