Projectes - baobab

Baobab

Idiomes disponibles

Projectes - baobab
 • Treball a MériTreball a Méri
  Grup focal a BitoGrup focal a Bito
  Treball a Guédé-ChantierTreball a Guédé-Chantier

  Objectius: Valorar el disseny del programa; analitzar la coordinació entre les entitats sòcies i el grau de participació dels diferents actors, en especial les dones, en tot el procés; valorar l’eficàcia i l’eficiència en l’obtenció de resultats; valorar la sostenibilitat del flux de resultats generats i estimar l’impacte.

  Treball realitzat: Es va elaborar la metodologia d’avaluació prenent el programa com a nivell principal d’anàlisi, abordant també l’anàlisi a nivell institucional i una anàlisi específica per component. Les activitats d’avaluació van incloure reunions telemàtiques, entrevistes presencials i telemàtiques, grups de discussió amb població meta i visites a les activitats del programa. En l'informe d'avaluació és va analitzar la planificació y la gestió del programa i cada una de les 5 components (Capacitació dels càrrecs electes, Plans de Desenvolupament Comunal, Accés a l’aigua, Activitats econòmiques per dones, Nutrició). Es van elaborar conclusions per criteri d'avaluació, recull de les lliçons apreses i recomanacions. El treball es va realitzar en col•laboració estreta amb el responsable de Món-3 i una consultora local.

  Resultats: Al final del treball de camp es van socialitzar els resultats preliminars amb Món-3 i els actors locals. Es va elaborar l'informe final de l'avaluació, revisat pels actors participants.

  Data de realització: Juny-Setembre 2021 

 • Taller inicialTaller inicial
  Taller finalTaller final

  Objectius: Valorar el disseny i l’execució del programa; analitzar si s’han generat o recolzat processos d’EPD transformadors; extreure lliçons i elements de reflexió i aprenentatge en relació a la identificació i formulació del programa i sobre l’ús dels recursos en l’obtenció de resultats; elaborar recomanacions.

  Treball realitzat: Es va revisar i acordar la metodologia d’avaluació, incloent l’anàlisi global del programa i una anàlisi més específica per cada dimensió de l’EPD. L’obtenció d’informació va incloure: la recopilació de la documentació essencial sobre els principals productes del programa; reunions de treball telemàtiques amb les entitats participants; dos tallers amb els equips de l’ODG i l’ODESC, a l’inici i al final; 18 entrevistes telemàtiques amb actors del programa; anàlisi de 16 productes del programa, compartit amb els actors respectius (7 estudis d’investigació, 2 llibres, 4 webs de sensibilització/difusió, 1 documental, 1 unitat didàctica per educació formal, 1 grup de treball).

  Resultats: Informe d’avaluació, incloent: recapitulació del context i del programa; anàlisi de la planificació i gestió; anàlisi de les 5 components del programa (treball en xarxa; recerca; comunicació i sensibilització; formació; mobilització i incidència política); conclusions per criteri d’avaluació; lliçons apreses i recomanacions.

  Data de realització: Agost-Octubre 2021
   

 • Visita a beneficiarisVisita a beneficiaris
  TallerTaller
  Participants en l'avaluacióParticipants en l'avaluació

  Objectius: Avaluar la pertinença en relació al context extern e intern durant el període 2015-19; avaluar l’eficàcia i l’eficiència en la consecució dels resultats dels projectes i la contribució al pla previst; estimar els efectes en la població meta i la sostenibilitat; valorar l’aplicació dels enfocaments programàtics; recollir lliçons a incorporar en la nova estratègia; facilitar un taller de preparació de la propera estratègia 2021-25.

  Treball realitzat: Vàrem partir de la consulta de la documentació de: context; planificació i gestió del programa país; estratègies sectorials i de les bases; eines metodològiques i de gestió; estudis realitzats. Vàrem revisar una amplia mostra d’informes finals de projectes i estudis d’avaluació. Vàrem fer 30 entrevistes amb actors (personal d’Oxfam, socis locals, autoritats locals i institucions públiques, finançadors, agencies de Nacions Unides) i reunions amb el personal per sector en la base de Bria. Vàrem visitar les activitats a la base de Bria en els diferents sectors d’actuació. Vàrem analitzar els elements clau de l’estratègia país (objectius, anàlisi del context, teoria de canvi, enfocaments programàtics, marc estratègic) i es van elaborar recomanacions per a la nova estratègia (teoria de canvi, rol dels actors, línies d’actuació, aprenentatge i innovació). Vàrem elaborar una síntesi dels principals resultats, aprenentatges i reptes en les diferents línies d’actuació programàtica (Accés humanitari, finançament i resposta d'urgència; Aigua, higiene i sanejament; Seguretat alimentària i mitjans de vida; Protecció i gènere; Capacitats de les ONG humanitàries; Xarxes d'OSC i lideratge de les dones; Estudis, campanyes i incidència). Finalment, en col•laboració amb una consultora experta en el context centreafricà, vàrem facilitar un taller de tres dies on van participar 45 persones (Oxfam, socis locals i institucions, finançadors) per compartir l’avaluació, analitzar l’evolució del context i tendències i elaborar un primer marc de planificació per al proper període 2021-25.

  Resultats: Informe d’avaluació de la estratègia país 2015-20. Revisió de la teoria de canvi i recomanacions per la propera estratègia 2021-25. Marc de planificació preliminar per a la propera estratègia 2021-25.

  Data de realització: Setembre-desembre 2020 

 • Preparació amb l'equipPreparació amb l'equip
  Grup de discusióGrup de discusió
  Taller d'avaluacióTaller d'avaluació

  Objectius: Verificar el compliment dels criteris establerts per l’Agència de Cooperació Andalusa: Eficàcia, Eficiència, Impacte, Sostenibilitat, Coordinació i complementarietat, Gènere i diversitat cultural.

  Treball realitzat: Vàrem elaborar i acordar la metodologia d’avaluació i les tècniques i eines per la recollida d’informació. La recollida d’informació va incloure: entrevistes semi-estructurades amb els responsables del projecte, amb el personal tècnic i animadors comunitaris, i amb autoritats locals; visites a les realitzacions del projecte en 4 localitats, grups de discussió en les 4 comunitats; taller d’avaluació amb els socis del projecte i representants de les 4 organitzacions de base. Al final del treball de camp vàrem fer una devolució de resultats preliminars als socis del projecte.

  Resultats: Vàrem elaborar l’informe d’avaluació, que inclou: síntesi del context i del projecte; anàlisi de la planificació i gestió del projecte; anàlisi de les 4 components (agricultura familiar, transformació de cereals, transformació de llet, reforç de les organitzacions de base); conclusions per criteri d’avaluació i recomanacions.

  Data de realització: Setembre-Novembre 2018 

 • Trobada amb familiesTrobada amb families
  Grup focalGrup focal
  Visita de campVisita de camp

  Objectius: Valorar el projecte dacord amb els criteris d'avaluació: Pertinència, Eficàcia, Eficiència, Impacte i Sostenibilitat.

  Treball realitzat: S'analitza l'encaix del projecte en el context d'intervenció, la planificació i els mecanismes de gestió. Es van analitzar les diverses components del projecte i la consecució de resultats en cadascuna. Per a l'anàlisi es va estudiar la documentació disponible, es van fer entrevistes amb els actors i visites de camp, grups focals a 8 poblats, un qüestionari d'avaluació a 54 famílies camperoles, la recollida i processament de les dades de producció i comercialització agrícola d'una mostra de 240 famílies i un taller davaluació amb el personal del projecte.

  Resultats: Els resultats preliminars van ser socialitzats amb el soci local i es van prendre com a base per a l'elaboració de l'informe d'avaluació final del projecte.

  Data de realització: Juny a Setembre de 2017 

 • Trobada amb una comunitatTrobada amb una comunitat
  Grup focal amb donesGrup focal amb dones
  Taller amb equip projecteTaller amb equip projecte

  Objectius: Valorar els resultats del projecte i la idoneïtat de les estratègies del projecte amb vista a assolir aquests resultats; l'eficiència dels recursos emprats i els mecanismes de gestió; l'impacte i la sostenibilitat dels resultats. Reflexionar sobre el valor afegit, el futur de la intervenció i el reforç institucional de Caritas.

  Treball realitzat: Es va revisar el context del projecte en relació amb la lògica dintervenció; es va estudiar la lògica i es va reconstruir el programa sobre la base dels seus components i estratègies clau; es van analitzar les diferents estratègies i la consecució de resultats. Es van fer entrevistes, visites de camp, grups focals i tallers d'avaluació als tres districtes d'intervenció. Varem preparar, recollir i analitzar 410 qüestionaris a famílies camperoles.

  Resultats: Informe de l'avaluació.

  Data de realització: Juny a Juliol de 2016 

 • Grup focal amb alumnesGrup focal amb alumnes
  Grup focal amb professoresGrup focal amb professores
  Trobada amb alumnesTrobada amb alumnes

  Objectius: Valorar l'abast dels resultats, analitzar l'estratègia del programa basada en els drets, en particular en gènere, valorar l'eficàcia de les aliances amb els socis locals per a l'enfortiment institucional i mesurar la idoneïtat del sistema MEAL.

  Treball realitzat: Es va analitzar la qüestió de gènere als districtes d'intervenció en relació amb el conjunt de la província i del país; es va analitzar la lògica dintervenció, identificant les components del programes, estratègies i àrees de resultat a analitzar. Es van analitzar estratègies i resultats, identificant les troballes sobre les quals es van assentar les conclusions i les recomanacions de l'avaluació. Per això es va sistematitzar la informació del projecte i es van realitzar activitats avaluatives als 4 districtes d'intervenció (29 entrevistes individuals, 8 entrevistes de grup, 26 grups focals, recollida de 53 qüestionaris a actors).

  Resultats: Es van realitzar tallers avaluatius amb els socis del Conveni a les dues províncies d'intervenció; es van compartir els resultats preliminars i es va elaborar l'informe final.

  Data de realització: Març a abril de 2016 

 • Objectius: identificar necessitats i perspectives de les persones desplaçades en Kachin i el Nord de Shan per definir una estrategia d'intervenció humanitària i de retorn per a un grup de 9 ONG locals: Joint Strategy Team (JST), Metta Foundation.

  Treball realitzat: Formació a enquestadores, recollida de dades via enquestes en 42 camps de desplaçats, així com entrevistes a informants clau. En total es van consultar a 783 persones.

  Resultats: elaboració d'un document de diagnosi i de recomanacions per a una intervenció en camps de desplaçats i per a un eventual retorn de la població desplaçada. També elaboració d'un document d'incidència política.

  Data de realització: juny 2015

 • Objectius: Llevar a cabo un anàlisi dels resultats d'una mostra de totes les avaluacions de projectes d'Oxfam en el període 2012-2013.

  Treball realitzat: Aquest procés va incloure: (a) la revisió directa de 16 avaluacions en 3 eixos temàtics i (b) la revisió d'informes d'assessoria de tercers sobre altres 30 avaluacions.

  Resultats: Es van el.laborar 3 documents de síntesis de troballes i aprenentatges, un per eix temàtic; així com un document de conclusions i recomanacions globals.

  Data de realització: Octubre 2014 a febrer 2015 

 • Objectius: Aaluació mixta de l’impacte del treball de RDT a India.

  Treball realitzat: Es va concebre un procés d'avaluació mixt amb l'equip de RDT, per generar aprenentatge i apropiació dels resultats de l'avaluació. Es van obtenir dades a través d'una enquesta en 11 poblats en els que treballa RDT, així com en 11 poblats de control, a un total de 800 famílies. També es va revisar informació secundària de fonts externes i estudis interns realitzats per RDT.

  Resultats: A partir de les dades obtingudes es va redactar un document d'avaluació de l'impacte que explora els canvis a la vida de les persones a les que ha acompanyat RDT.

  Data de realització: gener a desembre de 2015 

 • Trobada amb beneficiaris, San MateoTrobada amb beneficiaris, San Mateo
  Visita de camp a TintayVisita de camp a Tintay
  Socialització de resultatsSocialització de resultats

  Objectius: Valorar la pertinència del projecte, la coherència del disseny, l’assoliment d'objectius i resultats, la cobertura, la idoneïtat de les estratègies d'intervenció i l'eficiència. Estimar els efectes en la població meta i la seva sostenibilitat.

  Treball realitzat: Es va analitzar l'encaix del projecte en el context d'intervenció; la planificació i gestió del projecte; les estratègies aplicades pel projecte en les cinc àrees d'intervenció i la consecució de resultats. Es van realitzar entrevistes i tallers inicial i final amb els socis del projecte, entrevistes amb autoritats regionals i en 3 dels 9 districtes d'intervenció, 7 trobades amb població meta i visites a finques i mòduls productius en 6 comunitats.

  Resultats: Es van socialitzar els resultats preliminars amb els socis del projecte i es va elaborar l'informe d'avaluació final del projecte.

  Data de realització: setembre-octubre 2014

 • Recollida d'alimentsRecollida d'aliments
  Distribució d'alimentsDistribució d'aliments
  Grup de discussióGrup de discussió

  Objectius: Coneixer les necessitats de la població del municipi de La Garriga (Barcelona) i analitzar de forma crítica com el projecte respon a elles; identificar els actors que participen o poden participar, analitzar el paper que desenvolupen i explorar com es pot augmentar la incidència del projecte.

  Treball realitzat: Es va estudiar la informació del context local i nacional, incloent les polítiques que s'apliquen. Es van dur a terme: entrevistes semiestructurades amb les familias usuaries del projecte, voluntariat i comerciants de productes alimentaris del mercat setmanal; entrevistes en profunditat amb les tècniques socials de l'Ajuntament; enquestes i entrevistes a clients del mercat semanal; un taller participatiu amb persones usuaries i persones voluntàries del projecte.

  Resultats: Es va elaborar l'informe de l'avaluació i es va preparar la seva socialització a nivell municipal.

  Data de realització: abril a setembre de 2015 

 • Grup temàtic amb institucionsGrup temàtic amb institucions
  Entrevista de grup a IboEntrevista de grup a Ibo

  Objectius: Comprendre i avaluar la lògica del programa i la seva pertinença en el context actual de la província de Cabo Delgado i de Moçambic; Analitzar el model de gestió del programa en relació a la seva planificació, coordinació, gestió i execució dels recursos destinats a la seva implementació; Conéixer els resultats aconseguits i la seva sostenibilitat.

  Treball realitzat: En el marco de la consultoria de ACE Consultores, es va liderar i coordinar l’execució de l’avaluació en la qual van participar 3 experts/es de Moçambic. Per acotar l’objecte d’avaluació es va reconstruir la lògica d’intervenció i es va reorganitzar en base a ella la informació sobre l’execució del programa. Es van analitzar els diferents elements d’aquesta lògica i els resultats del programa en cada una de les 11 àrees d’intervenció en planificació i finances públiques. Es va recapitular de manera sumaria la contribució en altres sectors d’intervenció. Per dur a terme el treball es va processar la extensa base documental, es van realitzar 45 entrevistes amb institucions beneficiàries i altres actors, 5 grups de discussió temàtica en àrees clau, 3 entrevistes de grup a nivell distrital i 2 trobades amb totes les institucions del programa i altres actors. Es van processar 40 questionaris als membres del Comité de Monitoria (11), caps de Departament (12) i personal tècnic (17).

  Resultats: Es van socialitzar els resultats preliminars de l’avaluació al final del treball de camp. Es va elaborar l’informe d’avaluació final del programa en portuguès i castellà.

  Data de realització: Maig-Agost 2014

 • Taller amb famílies, Barkaa, OmanTaller amb famílies, Barkaa, Oman
  Futbolnet femení, Muscat, OmanFutbolnet femení, Muscat, Oman
  Futbolnet masculí, DohaFutbolnet masculí, Doha

  Objectius: Recollir informació quantitativa i qualitativa per al seguiment del projecte i valorar la seva implementació, grau de satisfacció dels actors i estimació dels efectes del programa.

  Treball realitzat: En el marc de la consultoria liderada per l’Institut DEP, es van realitzar dos viatges de seguiment a Oman i un a Qatar per recollir dades. Es van visitar 9 instal•lacions del programa en els dos països, duent-se a terme un total de 51 entrevistes (18 a joves participants, 16 a familiars de participants, 14 a entrenadors/es, 3 a altres actors), 9 observacions participants en sessions d’entrenament i 7 grups focals (3 amb entrenadors/es y 4 con familiars de participants). Es van sistematitzar y analitzar les dades obtingudes durant el treball de camp i es van elaborar informes de seguiment per país valorant els resultats fins a la data i presentant conclusions i propostes de millora.

  Resultats: Tres informes de seguiment, dos pel programa a Oman i un per Qatar.

  Data de realització: Abril-Juny 2014

 • Desenvolupament a través de la migracióDesenvolupament a través de la migració

  Objectius: Determinar l'abast de la intervenció, basat en l'anàlisi dels resultats que s'han aconseguit i la seva contribució a la consecució dels objectius. També vàrem analitzar les estructures de gestió interna i procediments de treball del projecte, així com les relacions entre els diferents actors.

  Treball realitzat: Vàrem revisar la documentació del projecte i vàrem fer visites a 4 països: Cap Verd, Senegal, Costa d'Ivori i el Marroc. Allà vàrem recollir 43 qüestionaris de participants i entrevistar a 67 actors i vàrem fer servir l'observació no participant en un seminari. A més, l'avaluadora principal va facilitar un taller participatiu amb les tres agències del consorci per analitzar conjuntament els aspectes clau del projecte.

  Resultats: Es va elaborar un informe d'avaluació final que es va presentar a l'agència lider del consorci.

  Data de realització: desembre 2013 a març 2014

   

 • Taller de socialitzacióTaller de socialització

   Objectius: Dur a terme una anàlisi crítica del programa de retorn, valorar la l’execució de les activitats previstes, valorar l’assoliment de resultats esperats i estimar els efectes sobre les persones retornades.

  Treball realitzat: Es va analitzar el projecte en el marc de les polítiques de retorn de migrants de la Unió Europea i els països llatinoamericans, el paper i desenvolupament de capacitats de la xarxa, la selecció de la població beneficiaria, les estratègies de recolzament a la reintegració, els efectes sobre les retornades i retornats i la sostenibilitat del retorn. Per a l’anàlisi es va estudiar i sintetitzar la base documental, es va processar la informació de seguiment de la població meta, es van realitzar entrevistes amb responsables i tècnics/ques del projecte dels diferents socis europeus i llatinoamericans.

  Resultats: Es van sistematitzar les dades de seguiment disponibles; es van socialitzar els resultats en un taller amb totes les organitzacions sòcies; es va elaborar l’informe d’avaluació final del projecte.

  Data de realització: Novembre 2013 a Febrer 2014

 • Grup focal amb embarassades, MangundeGrup focal amb embarassades, Mangunde
  Escola agrària de EstaquinhaEscola agrària de Estaquinha
  Taller d?avaluació a BeiraTaller d?avaluació a Beira

  Objectius: Aportar un judici sobre les realitzacions de cada projecte en base als criteris de Pertinença, Eficàcia, Eficiència, Impacte i Sostenibilitat. Emmarcar l’anàlisi en el programa d’ESMABAMA amb Mans Unides en el període 2010-13, buscant aprendre de la tasca realitzada en els diferents sectors d’intervenció i establir recomanacions per als pròxims anys.

  Treball realitzat: Es va formar equip amb una consultora moçambicana. Es va estructurar l’anàlisi en sis sectors o àrees d’activitat (educació bàsica, accés a la salut, escoles agràries, activitats agropecuàries, desenvolupament de capacitats institucionals, gènere). Es van realitzar entrevistes con l’equipo tècnic, administracions públiques i autoritats tradicionals i religioses. Es van realitzar tallers i grups focals con els equips d’ESMABAMA a la seu central i en tres de les quatre missions, així com amb grups de població meta. Es va sistematitzar la situació actual del programa en els diferents sectors, consultant-se tota la documentació existent i recollint dades a partir d’una important col•laboració de l’equip d’ESMABAMA.

  Resultats: Es van socialitzar els resultats preliminars de l’avaluació al final del treball de camp i es van contrastar amb les persones clau que han participat en el programa en els darrers anys. Es va elaborar l’informe d’avaluació final del programa y de cadascun dels projectes.

  Data de realització: Agost a Novembre 2013

   

 • Visita de camp a Oriani, HaitíVisita de camp a Oriani, Haití
  Taller amb beneficiaris a Nan PleziTaller amb beneficiaris a Nan Plezi
  Taller amb beneficiaris a Tierra NuevaTaller amb beneficiaris a Tierra Nueva

  Objectius: Avaluar la pertinença dels convenis a ambdós països, les estratègies emprades, l’eficiència dels models de gestió, l’assoliment de resultats, l’impacte i la sostenibilitat. Incorporar les lliçons apreses de l’avaluació final 2008-12 en el conveni 2011-14.

  Treball realitzat: Es va formar equip amb dos experts haitians i un de dominicà. Per a l’avaluació final 2008-12 es van visitar les accions en les diferents zones d’intervenció, es van realitzar tallers i grups focals amb grups de beneficiaris en les comunitats, entrevistes amb autoritats i tallers amb els socis del conveni a cada país. L’avaluació intermèdia 2011-14 es va dissenyar per complementar l’anterior, incorporant tallers sectorials a cada país amb participants de les diferents associacions de base i administracions públiques. Durant l’avaluació intermèdia, es van considerar les lliçons extretes de l’avaluació final i es va procedir a revisar les estratègies d’intervenció, model de cogestió i sistema de seguiment i avaluació. Es van formular propostes per l’ evolució futura dels programes.

  Resultats: En els dos paises es van socialitzar els resultats preliminars de les avaluacions al final de cada treball de camp. Es van elaborar els informes d’avaluació final 2008-12 i d’avaluació intermèdia 2011-14.

  Data de realització: Febrer a Setembre de 2013

 • Una nena decorant la porta del Centre de DiaUna nena decorant la porta del Centre de Dia

  Objectius: Determinar el grau en què el projecte ha contribuït a recolzar i protegir a les nenes vulnerables que viuen i treballen en els carrers de Kinshasa.

  Treball realitzat: L'avaluació la va dur a terme un equip format per una consultora de baobab i una experta congolesa en nens del carrer. El treball va durar 2 mesos i mig amb una etapa de treball de camp de 15 dies. Aquesta va incloure visites a les zones d'execució del projecte; entrevistes amb el personal de l'ONG, amb altres institucions i autoritats; grups de discussió amb els pares, les nenes i els altres beneficiaris de les activitats del projecte i un taller amb WCUK i amb OSEPER, el seu soci local.

  Resultats: Abans del final de la fase de treball de camp vàrem organitzar una breu sessió amb el personal per a compartir les troballes preliminars de l'avaluació i rebre els seus comentaris. Posteriorment es va elaborar un informe d'avaluació.

  Data de realització: Juny a Agost 2013

   

 • Logo del partenariat MMELogo del partenariat MME

  Objectius: Determinar l'abast de la intervenció, basat en l'anàlisi dels resultats que s'han aconseguit i en la seva contribució a la consecució dels objectius. També vàrem analitzar les estructures de gestió interna i procediments de treball del projecte, així com les relacions entre els diferents actors.

  Treball realitzat: Vàrem revisar la documentació del projecte i dur a terme dues enquestes on line en dos idiomes, dirigides a més de 450 participants en el projecte. Vàrem realitzar entrevistes semi-estructurades a 22 actors i vàrem fer servir l'observació no participant en un seminari. A més, l'avaluadora principal va facilitar un taller participatiu amb les tres agències del consorci per a analitzar conjuntament les seves estructures de gestió interna, procediments de treball i relacions.

  Resultats: Es va elaborar un informe d'avaluació que es va presentar a totes les agències del consorci.

  Data de realització: Octubre 2012 a Febrer 2013

   

 • Emprenedor tèxtil, TegucigalpaEmprenedor tèxtil, Tegucigalpa
  Taller d?avaluació amb joves a AmaratecaTaller d?avaluació amb joves a Amarateca
  Emprenedoria juvenil a El BálsamoEmprenedoria juvenil a El Bálsamo

   Objectius: Avaluar el grau d’assoliment dels resultats esperats i l’eficiència dels processos de planificació i coordinació; analitzar la institucionalitzat del Conveni i la seva inserció en les polítiques públiques; valorar les activitats; formular recomanacions per al següent període d’execució.

  Treball realitzat: Es va formar un equip amb dues persones de Hondures i una de El Salvador. L’avaluació es va dur a terme en els cinc territoris dels dos països on actuen els set socis del Conveni. Es va estructurar l’anàlisi en sis components i 26 àrees d’activitat, perseguint agrupar i contrastar les lliçons i aprenentatges de les diferents accions. Es van dur a terme entrevistes, reunions i tallers amb el personal dels socis del Conveni i amb AECID; visites a les activitats del Conveni i tallers amb població meta; entrevistes amb institucions i altres actors.
  Resultats: En els dos països es van socialitzar els resultats preliminars de l’avaluació al final del treball de camp. Es va elaborar l’informe d’avaluació intermèdia.

  Data de realització: Octubre 2012 a Gener 2013

 • Família beneficiariaFamília beneficiaria
  Encontre amb usuarisEncontre amb usuaris
  Taller d?avaluacióTaller d?avaluació

  Objectius: Valorar la pertinença, l’eficàcia i l’eficiència d’un projecte d’instal•lació de sistemes de rec per degoteig alimentats per energia solar fotovoltaica.

  Treball realitzat: Es va formar equip amb un expert indi. Es van dur a terme entrevistes i trobades amb l’equip de FVF i RDT (FVF a l’Índia) en les quatre zones d’intervenció a Anantapur. Es va visitar una mostra de sistemes solars instal•lats i es van realitzar grups focals amb famílies beneficiaries. Es va realitzar un taller d’avaluació amb representants de RDT i de les famílies beneficiaries de les diferents zones.

  Resultats: Es va dur a terme una devolució preliminar a RDT dels resultats preliminars del treball de camp. Es va redactar un informe d’avaluació final del projecte, revisat per FVF.

  Data de realització: juliol a setembre 2012

   

 • Agrupament de dones a BounaAgrupament de dones a Bouna
  Grupo d?agricultors a ZisgréGrupo d?agricultors a Zisgré
  Taller d?avaluació, DédougouTaller d?avaluació, Dédougou

  Objectius: Valorar la pertinença, verificar l’assoliment d’objectius i resultats, estimar l’impacte i estudiar la sostenibilitat dels processos impulsats per OCADES i Manos Unidas.

  Treball realitzat: Para aquesta avaluació baobab va formar equip amb una experta burkinabé. Es van estudiar els sistemes agrícoles de transformació de productes i de generació d’ingressos, les caixes d’estalvi i crèdit i les mútues de solidaritat. Es va visitar una mostra representativa de grups de productors i d’agrupaments de dones, en els diferents camps d’activitat. Es van dur a terme grups focals amb grups de productors i de dones i un taller d’avaluació global de cada projecte amb una amplia representació de persones beneficiaries de les diferents comunitats participants.

  Resultats: Al final del treball de camp es van socialitzar els resultats preliminars amb OCADES a Kaya i a Dédougou. Es va elaborar un informe d’avaluació final per cadascun dels projectes.

  Data de realització: maig a agost 2012

   

 • Cartell del màster de desenvolupament ruralCartell del màster de desenvolupament rural

   

  Objectius: Valorar el disseny, l’execució, els resultats assolits i la sostenibilitat del programa de Món-3 i la Universitat Gastón Berger a la regió de Saint Louis

  Treball realitzat: Es va estudiar la extensa documentació del programa, agrupada en cinc components. Es van entrevistar als diferents actors universitaris a Saint-Louis i Barcelona. Es van dur a terme grups focals amb alumnes i ex-alumnes del màster i es van fer enquestes. Es van realitzar tallers amb directius i membres de les organitzacions de productors.

  Resultats: Els resultats preliminars de l’avaluació es van socialitzar amb la Universitat Gaston Berger i Món-3. Es a redactar un informe final d’avaluació del programa.

  Data de realització: març a maig de 2012

   

 • Taller de mecànica industrial, El ProgresoTaller de mecànica industrial, El Progreso
  Taller d'avaluació, El ProgresoTaller d'avaluació, El Progreso
  Taller de mecànica industrial, Ciudad SandinoTaller de mecànica industrial, Ciudad Sandino

   Objectius: Analitzar la pertinença, la coherència, l’eficàcia i l’eficiència dels projectes educatius en quatre centres de formació professional a El Progreso (Honduras) i Ciudad Sandino (Nicaragua).

  Treball realitzat: Es va formar equip amb una experta de El Salvador. Es va revisar la informació de context disponible, la base documental del programa i les fonts de verificació. Es van visitar les instal•lacions i aules per observació directa i intercanvis informals amb alumnes i instructors en tots els centres. Es van dur a terme entrevistes semi-estructurades i grups focals amb els diferents actors i un taller d’avaluació en cada centre. Es van fer enquestes a l’alumnat en curs i ex-alumnes.

  Resultats: En cada país, els resultats preliminars de l’avaluació es van socialitzar amb els socis locals. Es va redactar un informe d’avaluació per país, revisat pels socis de cada projecte.

  Data de realització: Octubre 2011 a Gener 2012

 • Projecte d?aqüicultura, BombitaProjecte d?aqüicultura, Bombita
  Beneficiat del cafè, NeybaBeneficiat del cafè, Neyba
  Taller amb beneficiaries, BarahonaTaller amb beneficiaries, Barahona

   Objectius: Analitzar la consistència del disseny, l’assoliment de resultats segons els indicadors previstos, els impactes i l’efectivitat de l’esquema d’execució i administració.

  Treball realitzat: Es va estudiar el context institucional del IDIAF ((Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales) i dels sectors d’intervenció (cafè, oví-caprí, apicultura, aqüicultura). Es va sistematitzar i analitzar l’evolució del programa des de la seva formulació en 2005 fins la seva avaluació final en 2011. Es van visitar les activitats sobre el terreny i es van realitzar entrevistes, encontres i tallers amb informats clau i grups de persones beneficiaries. 

  Resultats: Durant el treball de camp es van discutir els resultats preliminars de l’avaluació amb els diferents coordinadors. Es va elaborar y revisar amb el IDIAF un informe on s’analitza en detall cadascuna de les components del programa.

  Data de realització: Juliol 2011 a Gener 2012

 • La notíciaLa notícia

  Objectius: Proporcionar informació sobre l'aplicació del Programa de Cooperació de París durant el període 2009-2011.

  Treball realitzat: baobab va formar part d'un equip d'avaluació a escala europea. El nostre paper va ser dur a terme missions d'avaluació en 5 països d'Àfrica Occidental (Senegal, Gàmbia, Ghana, Guinea Equatorial i Mali) per recollir informació detallada sobre els progressos realitzats en les activitats del Pla d'Acció de París. Això es va fer a través d'entrevistes als principals actors d'aquest procés, en la seva majoria funcionaris públics dels ministeris relacionats amb la migració, però també acadèmics i altres representants de la societat civil.

  Resultats: Es van elaborar 5 informes (un per país) analitzant els avanços nacionals cap al Pla d'Acció de París. També es co-va redactar el document d'avaluació global sobre el procés de Rabat que va incloure recomanacions sobre les necessitats, prioritats i propostes d'acció per a la futura cooperació euro-africana en l'àmbit migratori.

  Data de realització: juliol a setembre 2011.

   

 • EquipsEquips

  Objectius: Analitzar la contribució de diversos grups regionals temàtics a l'abast dels objectius regionals d'Oxfam a Sud-amèrica.

  Treball realitzat: Es va analitzar l'estructura regional d'Oxfam a Sud-amèrica, el mandat de cada grup i els seus informes d'avanços. També es van dissenyar conjuntament enquestes que van ser respostes pels membres de cada grup, per valorar la seva percepció del funcionament i els assoliments de cada grup. Finalment es van entrevistar als directors regionals dels Oxfam, els responsables de cada grup i altres informants clau.

  Resultats: Es va presentar un informe de valoració de l'impacte del treball dels grups regionals. Aquest es va discutir amb l'equip de directors regionals d'Oxfam i es van rebre també comentaris dels liders de cada grup. Amb aquest feedback es va produir l'informe final.

  Data de realització: març a maig 2011.

   

 • Camp de refugiats de DzalekaCamp de refugiats de Dzaleka
  Escola a OuaddaEscola a Ouadda
  Taller amb actors, OuaddaTaller amb actors, Ouadda

   Objectius: Avaluar els efectes dels programes educatius en les comunitats refugiades del camp de Dzaleka a Malawi i en comunitats desplaçades pels conflictes a l’Est de la República Centreafricana.

  Treball realitzat: Lectura de la documentació del projecte i estudi de la documentació de context. Consulta de les eines per la gestió del projecte. Visita a les activitats dels projectes en les comunitats. Organització de grups focals amb els beneficiaris. Entrevistes semi-estructurades i tallers amb els actors.

  Resultats: Els resultats preliminar de l’avaluació es van socialitzar amb els actores locals en cada país al final del treball de camp. Es va redactar un informe d’avaluació per cada projecte, revisat pels socis dels projectes.

  Data de realització: Gener a Juny de 2011

 • Taller amb tots els actors, Giteranyi, BurundiTaller amb tots els actors, Giteranyi, Burundi

   Objectius: Avaluar la intervenció y oferir recomanacions per millorar el recolzament al retorn de refugiats a les seves comunitats d’origen en la comuna de Giteranyi (Muyinga, Burundi).

  Treball realitzat: Es va formar equip amb una experta burundesa en gènere. Es va revisar la documentació de context i del projecte així com les eines de gestió. Es va visitar una selecció de les comunitats beneficiaries i es van realitzar grups focals. Es van dur a terme entrevistes semi-estructurades i un taller amb la participació de tots els actors.

  Resultats: Es van socialitzar els resultats preliminars de l’avaluació amb el soci local al final del treball de camp. Es va elaborar el informe d’avaluació final, revisat pels socis del projecte.

  Data de realització: Gener a abril de 2011

 • Comitè de Desenvolupament Comunitari, BenekalComitè de Desenvolupament Comunitari, Benekal

  Objectius: Analitzar l'abast de la intervenció i fer recomanacions de cara a futures accions.

  Treball realitzat: Es va formar equip amb un consultor indi del estat de Andhra Pradesh i es va desenvolupar una metodologia que permetés analitzar de forma participativa els assoliments del projecte. A més de les entrevistes amb la FVF i la seva contrapart a Índia, RDT, es van visitar les 3 comunitats en les quals es va dur a terme el projecte i es van realitzar tallers amb les organitzacions comunitàries i les organitzacions de dones. Finalment es va entrevistar a les autoritats locals del sector habitatge.

  Resultats: Es va fer una sessió de devolució preliminar a l'Índia amb l'equip de RDT i després es va presentar l'informe d'avaluació a la FVF.

  Data de realització: Gener-Març 2011.

   

 • Mapeig d'actorsMapeig d'actors
  Caracterització d'actors, SenegalCaracterització d'actors, Senegal
  Mapa de relacions, MarrocMapa de relacions, Marroc

  Objectius: Diagnosticar els models de coordinació entre institucions públiques en l'àmbit de la migració i el desenvolupament.

  Treball realitzat: Es va formar equip amb una consultora experta en migracions a la regió. Es va fer una revisió documental i es va desenvolupar un qüestionari dirigit a totes les instàncies ministerials amb competències migatòries dels cinc països. Es van realitzar visites de camp als països on es va entrevistar al conjunt d'actors públics identificats i a alguns actors de la societat civil i donants, per determinar l'existència o no de mecanismes de coordinació i de coherència de polítiques migratòries.

  Resultats: A partir dels resultats del treball de camp es va fer una devolució a la FIIAPP i finalment es va elaborar un informe diagnòstic.

  Data de realització: Octubre 2010-Febrer 2011.

   

 • Visita de camp a HaitíVisita de camp a Haití
  Encontre amb beneficiaris a HaitíEncontre amb beneficiaris a Haití
  Taller a DominicanaTaller a Dominicana

   

  Objectius: Avaluar la pertinència del conveni en els dos països, l’adequació de les estratègies assajades i la seva sostenibilitat, el grau d’assoliment dels resultats previstos i l’eficiència dels models de gestió.

  Treball realitzat: Es va formar equip amb un expert haitià. Es va dissenyar el treball d’avaluació per poder analitzar les estratègies aplicades en els diversos camps d’actuació i zones geogràfiques. Es van realitzar encontres amb els socis del conveni i AECID en el dos països, visites a les acciones en totes les zones d’intervenció, sis tallers amb grups de beneficiaris en les comunitats més importants i encontres formals en altres cinc; a més es van entrevistar altres actors i experts.

  Resultats: En els dos països, es van socialitzar els resultats preliminars de l’avaluació al final del treball de camp. Es va elaborar l’informe d’avaluació intermèdia, que va ser revisat per CESAL.

  Data de realització: Setembre a Desembre de 2010
   

 • Videoclip participant en el concursVideoclip participant en el concurs

  Objectius: Valorar els resultats assolits, analitzar les fortaleses i debilitats del programa i formular recomanacions per a la seva continuïtat i millora.

  Treball realitzat: Es va estudiar el context institucional de Mans Unides a Catalunya, així com l’encaix del seu programa d’educació en el context de l’educació per al desenvolupament (ED) a Catalunya. Es va sistematitzar la informació disponible i les dades d’avaluació, que varen incloure centenars d’enquestes a participants. Es van analitzar les diferents línies d’acció (materials educatius per l’escola, exposicions, edició de còmics, concurs de videoclips, joc on-line i tallers associats, activitats de campanya al llarg del territori, comunicació de la campanya en premsa), les metodologies aplicades y les capacitats institucionals. Es va identificar el valor afegit i oportunitats del programa de ED de Mans Unides.

  Resultats: Es va elaborar un informe que sistematitza el programa d’educació de Mans Unides a Catalunya, valora els resultats aconseguits fins avui i formula recomanacions per al seu desenvolupament futur.

  Data de realització: Maig i Juny de 2010

 • Participants al taller, Tizi-OuzouParticipants al taller, Tizi-Ouzou

  Objectius: Analitzar l'abast de la intervenció i proposar ajustaments de cara a la segona meitat del conveni.

  Treball realitzat: Es va desenvolupar una metodologia que permetés analitzar en quina mesura el conveni havia assolit els resultats esperats. Es vàren visitar 3 regions d'Algèria: Alger, Tizi-Ouzou i Orà, on es va entrevistar als socis locals de SI (AMUSNAW, ACDC i AFEPEC), a la OTC i a les autoritats locals. També es van realitzar tallers participatius amb una mostra de les associacions beneficiàries del conveni i es van portar a terme grups focals amb algunes associacions de Tizi-Ouzou. Finalment es va entrevistar a experts locals en societat civil i a actors internacionals que intervenen en aquest àmbit al país.

  Resultats: Es va presentar un informe d'avaluació intermitja, i es van fer dues sessions de devolució, una preliminar a Argèlia amb els actors del conveni i l'OTC, i un altra final a la seu de SI.

  Data de realització: Abril-Maig 2010.

   

 • Taller sobre política de cooperacióTaller sobre política de cooperació

  Objectius: Analitzar l’abast dels objectius i resultats del projecte de SETEM, executat entre Juliol de 2007 i Abril de 2009, així com les fortaleses i debilitats de la intervenció, i formular recomanacions sobre el futur d’aquest tipus de intervenció i de la relació de partenariat.

  Treball realitzat: Se va estudiar la pertinença del projecte en el context institucional de SETEM i de la contrapart Africa Fair Trade Network (AFN), i en el marc del comerç just a Àfrica. Es van dur a terme encontres amb els responsables del projecte de SETEM, i entrevistes telefòniques amb diverses persones vinculades a l’AFN. Es va aprofitar el treball d’avaluació per analitzar amb una amplia representació institucional els aprenentatges adquirits per SETEM en els seus incipients programes de cooperació. Per això es varen dur a terme dos tallers participatius, facilitats per una experta en dinàmiques de grup.

  Resultats: Es van presentar els resultats preliminars de l’avaluació a SETEM i a AFN, i es van ajustar segons les seves aportacions. Es va elaborar un informe final de l’avaluació. També es va elaborar un document esborrany sobre la política de cooperació de SETEM, a incorporar al procés de planificació estratègica de la institució.

  Dates: Maig, Juny i Desembre 2009

 • Taller amb contraparts, ButemboTaller amb contraparts, Butembo

  Objectius: Avaluar la pertinència del conveni en el context de conflicte a Kivu Nord, l’apropiació pels actors dels objectius de sobirania alimentaria, la gestió del conveni i els resultats assolits fins a la data.

  Treball realitzat: es va formar un equip composat per baobab, un expert congolès i una facilitadora d’origen holandès per a la conducció de tallers participatius. Es va analitzar l’evolució del programa de VSF a Kivu i l’adequació del conveni al moment actual en la regió, amb particular atenció als elements necessaris per a la construcció d’un programa sòlid i a llarg termini en sobirania alimentaria i drets humans. Es van realitzar encontres amb tots els actors del conveni en les diferents zones geogràfiques d’actuació, així com amb altres actors rellevants. Van ser visitades diferents activitats en cadascuna de les línees d’intervenció i zones de treball. Es van dur a terme 4 dies de tallers participatius amb representants dels diferents actors (comunitats, associacions de base, contraparts i VSF).

  Resultats: Els resultats preliminars de l’avaluació van ser discutits a Kirumba i a Butembo amb els diferents actors. Una versió resumida de l’informe va ser elaborada per a la seva discussió i revisió amb les contraparts. Va ser elaborada i presentada a VSF la versió final de l’informe d’avaluació intermèdia.

  Data de realització: Juny a Setembre de 2009

   

 • Imatge rural haitianaImatge rural haitiana

  Objectius: Analitzar l'abast de la intervenció i proposar ajustaments de cara a la segona meitat del conveni.

  Treball realitzat: Es va desenvolupar una metodologia que permetés analitzar en quina mesura el conveni, que es troba a mitja execució, havia assolit els resultats esperats. Es va portar a terme una visita al departament del sud-est a Haití i a la zona de Pedernales a la República Dominicana, on es van realitzar tallers de diagnòstic amb tots els actors del conveni: organitzacions comunitàries, contraparts i autoritats locals. També es van realitzar grups focals amb persones beneficiàries i es va entrevistar a altres actors locals i internacionals que intervenen en la zona.

  Resultats: Es va presentar un informe d'avaluació intermitja, i es van fer dues sessions de devolució, una preliminar a Haití amb els actors del conveni, i un altra final a la seu de SI.

  Data de realització: Maig-Agost 2009.

   

 • Reunió amb beneficiaris/es, Mocimboa da PraiaReunió amb beneficiaris/es, Mocimboa da Praia

  Objectius: Avaluar els resultats assolits fins a la data i formular recomanacions per ajustar les accions durant la segona meitat del conveni.

  Treball realitzat: es va formar un equip composat per baobab i una experta de Moçambic en educació. Es va estudiar en profunditat l’enquadrament del conveni en el sistema educatiu de Moçambic, i en particular en la província de Cabo Delgado, així com les prioritats institucionals de Caritas. Es van dur a terme encontres amb els diferents socis del conveni; es van consultar altres actors en educació a Cabo Delgado i a nivell nacional; i es van visitar les diferents activitats del conveni en tot el territori de la província, realitzant-se encontres amb diferents grups de persones beneficiaries.

  Resultats: Els resultats preliminars de l’avaluació es van presentar a Pemba als socis del conveni, a Caritas a Maputo i a Caritas a Madrid; es va elaborar un esborrany de l’informe que va ser revisat pels socis i l’OTC a Moçambic; i finalment es va elaborar la versió final de l’informe d’avaluació intermèdia.

  Data de realització: Març a Juny de 2009
   

 • Cooperativa de Bollol DogoCooperativa de Bollol Dogo
  Pou a Fondé ElimanePou a Fondé Elimane
  Vent harmatinVent harmatin

  Objectius: Analitzar l'abast del projecte i el seu impacte en la millora de la qualitat de vida de les comunitats de la vall del riu Senegal.

  Treball realitzat: Es va desenvolupar una metodologia que permetés analitzar en quina mesura el projecte havia complert el seu propòsit d'assolir l'autosuficiència alimentària de les comunitats de la vall. Es va fer una visita a la regió de Brakna i es va entrevistar a una mostra de les cooperatives d'homes i de dones beneficiàries. També es va consultar amb les administracions locals, el Ministeri d'Agricultura, i les agències de cooperació d'alguns donants multilaterals, per a recollir opinions i contrastar estratègies d'intervenció.

  Resultats: Es va presentar un informe d'avaluació final, i es van fer dues sessions de devolució, una preliminar a Mauritània, amb Mon3 i el seu soci local ASD, i un altra final a la seu de Mon 3.

  Data de realització: Gener-Febrer 2009.

   

 • Trobada amb beneficiaris, ZiginchorTrobada amb beneficiaris, Ziginchor

  Objectius: Seguiment i valoració del programa de Assemblea de Cooperació per la Pau (ACPP), i avaluació ex-ante de dos programes nous presentats a la convocatòria de “La Caixa” 2008-09. 

  Treball realitzat: En el cas del programa en execució de ACPP, es van visitar els actors i activitats a la regió de Ziginchor i es van analitzar els resultats esperats pel programa. Per als nous programes, es van visitar a les entitats sol•licitants, les seves coparts i els grups beneficiaris a Saint Louis, Louga y Dakar, avaluant la qualitat dels programes i la seva adequació als requeriments de “La Caixa”.

  Resultats: Es va presentar un informe d’avaluació per cada programa, analitzant les capacitats de les entitats sol•licitants i dels seus socis locals, i avaluant els següents criteris: pertinença, coherència del disseny, eficàcia, eficiència, impacte i viabilitat. Per al programa en execució, es van fer recomanacions per millorar alguns aspectes de planificació, implementació i sistematització de l’aprenentatge acumulat. Per als nous programes, es van fer recomanacions per al procés d’aprovació de “La Caixa”.

  Data de realització: Novembre 2008 a Gener 2009
   

 • Mural a La HabanaMural a La Habana

  Objectius: Conèixer els avanços fets pel programa conjunt de Oxfam Internacional a Cuba al trienni 2005-2008.

  Treball realitzat: Es va elaborar una metodologia per analitzar, per un costat, els resultats de l'aplicació del model de treball per a Cuba acordat al 2005, i per un altre, l'eficàcia de les seves apostes programàtiques i la seva pertinença en relació al context local i regional.

  Resultats: Es va presentar un informe en el qual es varen avaluar els resultats del model de lideratge i gestió implementat per Oxfam Internacional des de 2005, així com els avanços en l'execució de la seva planificació estratègica. Es van fer recomanacions sobre àrees de millora en el model de treball, la seva posada en pràctica, i sobre la implementació dels diversos programes.

  Data de realització: Octubre a Desembre 2008.

   

 • Grup de discussió amb els<br />destinataris.Grup de discussió amb els
  destinataris.

  Objectius: Analitzar els resultats de la cooperació de la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) a el Salvador durant els anys 2002-06.

  Treball realitzat
  : Es van analitzar els resultats de la cooperació de l'ACCD en tres sectors d’intervenció: medi ambient i aigua, desenvolupament de les capacitats productives i de l’ocupació, i empoderament de la dona, per un total de 11 projectes implementats per 6 ONGs. L’avaluació també va examinar en quina mesura la cooperació de l'ACCD a El Salvador va incorporar els quatre eixos transversals del Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 2003- 2006: Governabilitat democràtica i reforç del teixit social, Cultura de la pau i drets humans, Equitat home-dona i Sostenibilitat ambiental.

  Resultats
  : Es va presentar un informe d’avaluació en el qual es varen valorar els resultats assolits per cada projecte i sectorialment, analitzant els següents criteris d’avaluació: eficàcia, eficiència, impacte, pertinença i sostenibilitat. Es varen fer recomanacions generals i sectorials, i també per cada projecte, tant de tipus metodològic e institucional com de lògica de la intervenció. Per últim, es varen fer recomanacions sobre el valor afegit de cada entitat participant.

  Data de realització
  : Octubre 2007 a Febrer 2008.

   

© 2008     Baobab Consultoria, Carretera Nova, 52, Esc D, 2-1, 08530-La Garriga, Barcelona    info@baobabconsultoria.com    Tel.: (34) 626 855 330