Projectes - baobab

Baobab

Idiomes disponibles

Projectes - baobab
 • Plenari teoria de canviPlenari teoria de canvi
  Taller sobre agroecologiaTaller sobre agroecologia
  Treball de campTreball de camp

  Objectius: Assistir la identificació del programa i l'elaboració de la teoria de canvi, impulsant els enfocaments agroecològic i de desenvolupament de capacitats

  Treball realitzat: Es va reorientar la recollida de dades per a la preparació de diversos projectes cap a la identificació d’un programa de llarg termini focalitzat en 7 comunitats i 1200 famílies. Es va definir la teoria de canvi mitjançant formacions i tallers on van participar 26 persones de l'equip de RDT. S'han elaborat els principals enfocaments del programa (hidrològic, agroecològic, mitjans de vida sostenibles, gènere i desenvolupament de capacitats). Es van fer formacions en agroecologia de l'equip de RDT per impulsar aquest enfocament. Es van analitzar els mitjans de vida de les famílies sobre la base de l'enfocament de mitjans de vida sostenibles. L’equip de Baobab va incloure tres persones, dues d’elles expertes en agroecologia.

  Resultats: Informe d’identificació del programa amb l’anàlisi dels mitjans de vida de les famílies. Teoria de canvi del programa amb una perspectiva a 8-10 anys. Primer esborrany dels enfocaments del programa. Materials de sensibilització i formació en agroecologia traslladats a l'equip de RDT.

  Data de realització: Maig 2021 – Març 2022

 • Horta comunitàriaHorta comunitària
  Sensibilització en enpremdimentSensibilització en enpremdiment
  Taller amb actorsTaller amb actors

  Objectius: Es van dur a terme dos serveis consecutius. Un primer per identificar un marc d'intervenció en seguretat alimentària a la regió de Ziguinchor, i un segon per concretar els projectes a presentar donants.

  Treball realitzat: Per a l’estudi d’identificació: es va revisar la informació de context disponible; es van fer entrevistes amb persones d'ACPP i dels socis locals; 4 trobades amb els equips de les entitats participants; 5 trobades amb grups beneficiaris; 17 entrevistes amb institucions públiques, programes governamentals a la regió, actors de la cooperació internacional a Casamance i altres organitzacions senegaleses. L'estudi elaborat va incloure: marc normatiu i conceptual de la seguretat alimentària al Senegal; context de la seguretat alimentària al país, la regió i les comunitats d’intervenció; caracterització dels titulars de drets i obligacions; anàlisi de problemes i justificació de la proposta; marc de resultats, indicadors i activitats, estructurat en 4 components: Estratègies alimentàries de les famílies, Emprenedoria agropecuària de joves, Millora de la ramaderia i Capacitats dels socis locals; anàlisi de la sostenibilitat.
  Per a la concreció dels projectes, es va elaborar una proposta programàtica focalitzada en 3 components: seguretat alimentària i nutricional en base a hortes comunitàries, emprenedoria femenina al sector hortícola i enfortiment de capacitats i col•laboració amb actors. En conjunt, els 3 eixos van incloure 13 àrees de resultat, a finançar a partir de diversos projectes. Per a cada àrea de resultat, es va elaborar l’estratègia d’intervenció en col•laboració amb el personal tècnic del soci local. A l'àrea d'hortes es va dissenyar i pressupostar la millora de 6 hortes, fent-se una enquesta a beneficiàries per obtenir el perfil socioeconòmic i línia de base. A l'àrea d'emprenedoria, mitjançant una experta local en agroecologia, es van fer sensibilitzacions i es van recollir les dades de 70 joves candidates. A l'àrea de capacitats, es va elaborar l'estratègia d'enfortiment d'USOFORAL i es va fer una jornada de treball amb els 14 principals actors en hortes per elaborar una proposta de treball conjunt. Es va definir el marc lògic del programa, la planificació d'activitats, la matriu de seguiment i l'avaluació, el pressupost detallat desglossat per projecte i l'anàlisi de la viabilitat de les hortes.

  Resultats: estudi d'identificació; Formulació del programa (document base, marc lògic, planificació d’activitats, matriu de seguiment i avaluació, pressupost detallat).

  Data de realització: Setembre 2019 – Abril 2020 

 • Objectius: facilitar processos d’aprenentatge, concepció programàtica o planificació de tipus participatiu.

  Treball realitzat: Desenvolupament de l'agenda i la metodologia de treball de diversos tallers entre 2 dies i una setmana de durada, amb participants de diversos països, en diversos idiomes, i amb grups d'entre 30 i 60 persones:
  - Taller de concepció de programes amb joves
  - Taller d'aprenentatge sobre apoderament econòmic de dones en agricultura
  - Writeshop per a un programa de treball juvenil a 4 països
  - Taller per definir un marc de col•laboració en justícia fiscal
  - Taller d’aprenentatge sobre treball en estats fràgils i en zones de conflicte

  Resultats: Diversos segons l'objectiu del taller: concepció de documents de programes, identificació de plans d'aprenentatge, intercanvi de lliçons, aprenentatge de metodologies, etc.

  Data de realització: maig a desembre 2015 

 • Taller de planificacióTaller de planificació

  Objectius: Assistir e l’elaboració de la “Concept Note” a presentar a la Comissió Europea.

  Treball realitzat: Es van estudiar els requeriments tècnics i estratègics de la “Call for Proposals”; es va facilitar el procés de concreció del marc estratègic del projecte; es va dur a terme un taller presencial per construir el marc lògic i pressupost; es va assistir la redacció de la “Concept Note”.

  Resultats: Esborrany de la “Concept Note” a presentar a la CE.

  Data de realització: Novembre 2013 - Gener 2014

 • Objectius: Facilitar el procés de transició de programes nacionals a regionals per als Oxfam que treballen a la regió del Magrib

  Treball realitzat: Es va desenvolupar una metodologia consistent en la realització de 3 tallers facilitats per baobab on abordar una anàlisi de context regional, identificar els àmbits de treball prioritaris per a Oxfam i una vegada acotats, concebre 3 programes regionals. Per a cadascú vam fer un mapa d'actors i de poder, vam definir una teoria de canvi i vam identificar objectius de canvi i estratègies.

  Resultats: Es van definir les línies mestres de 3 programes regionals i es va avançar en la cohesió entre els Oxfam que treballen a la regió del Magrib.

  Data de realització: juny 2012 a febrer 2013 

 • Taller amb institucions participantsTaller amb institucions participants
  Encontre amb grups productorsEncontre amb grups productors
  Reunió del comitè de planificacióReunió del comitè de planificació

   Objectius: Coordinar la planificació del programa i redactar el document de formulació. Realitzar un diagnòstic per a la selecció de les organitzacions de productors que participaran en el programa.

  Treball realitzat: Es va elaborar i executar una metodologia de formulació en la qual va participar un ampli marc d’institucions implicades en el desenvolupament rural de la província de Barahona. Es va fer un inventari de les organitzacions agropecuàries de la província i es van realitzar tallers amb cada una de les 18 organitzacions preseleccionades per diagnosticar la seva situació i procedir a la selecció final.

  Resultats: Es va elaborar el document de formulació del programa, la metodologia per a l’elaboració de la línea de base i el diagnòstic de selecció de les organitzacions de productors participants.

  Data de realització: setembre 2011 a febrer 2012

   

 • Programa educatiu de PARYAYPrograma educatiu de PARYAY

  Objectius: Identificació de línies de treball i possibles socis locals per a un programa de Intervida a Índia.

  Treball realitzat: Es va realitzar una visita de 3 setmanes a l'estat de Maharashtra on es va entrevistar a experts en temes educatius, acadèmics i membres del govern per conèixer els reptes que enfronta l'educació infantil a Índia i sospesar quina podria ser la contribució d'una ONG internacional. També es va contactar amb nombroses ONG índies amb treball en el sector de la infància i educatiu.

  Resultats: Es van identificar ONG candidates a ser sòcies d'Intervida així com possibles línies d'intervenció per a un programa. La proposta es va sotmetre i va discutir amb l'equip d'Intervida.

  Data de realització: desembre 2011 a febrer 2012.

   

 • Taller de formulació a AmmánTaller de formulació a Ammán

  Objectius: Recolzar la formulació del conveni de Solidaridad Internacional (SI) sobre els drets sexuals i reproductius a Palestina, Jordània i Líban, mitjançant una metodologia participativa, i en coordinació amb una assistència tècnica especialitzada en gènere.

  Treball realitzat: Es va elaborar una metodologia per fer convergir la planificació i objectius de SI i les seves coparts a cada país i a nivell regional, el pre-conveni, les capacitats de les coparts i l’estudi de gènere que es a elaborar en paral•lel. Mitjançant visites a cada país es va recolzar a l’equip de SI i les coparts per dissenyar plans d’intervenció preliminars a quatre anys.
  La formulació del programa es va construir en un taller a Jordània de quatre dies en el qual va participar l’equip de SI en la regió i les coparts i que va comptar amb el recolzament d’una facilitadora. El taller va permetre compartir els eixos conceptuals bàsics del conveni, acordar el marc de formulació comú en base als plans d’intervenció preliminars de les diferents coparts i iniciar la preparació dels plans detallats del primer any.

  Resultats: Es va elaborar un informe del taller de formulació del conveni a Jordània; es va redactar el formulari del conveni segons el model de AECID amb orientació a drets; es va redactar el document de programació de l’any 0 i del primer any.

  Data de realització: Juny a Setembre de 2010
   

 • Mapa de la regió.Mapa de la regió.

  Objectius: Produir dos perfils de programes regionals als següents sectors: drets de la dona i seguretat alimentària - polítiques agràries.

  Treball realitzat: Es va desenvolupar una metodologia per a definir dos perfils de programes regionals. El procés va contar amb la participació dels equips de IO en 3 països (Nicaragua, Guatemala i la República Dominicana) i amb la d'experts regionals i temàtics.

  Resultats: Es van identificar els principals desafiaments i tendències del context regional en ambdós sectors i es van proposar línies d'intervenció -en la regió i a nivell de cada país- que capitalitzessin l'experiència i coneixements de IO així com les oportunitats del context.

  Data de realització: Maig 2009.

   

 • Dona formant-se en un ofici per<br />muntar el seu propi negociDona formant-se en un ofici per
  muntar el seu propi negoci

  Objectius: Crear un Manual par la gestió d’un programa de micro-crèdits per a immigrants que vulguin muntar un negoci en els seus països d’origen.

  Treball realitzat
  : Compilació, revisió i desenvolupament d’una sèrie d’instruments operatius per donar cos a un Manual de gestió d’un programa de crèdits transnacional. Harmonització de procediments en diversos suports (web, instruments financers, documents narratius) i entre diverses institucions participants.
  La proposta es va dur a terme a partir de l’anàlisi documental i treball en grup amb membres de les entitats participants.

  Resultats
  : Es va dissenyar un Manual de gestió únic i comprensiu que permetrà optimitzar el funcionament del Programa RETALE a Espanya, Equador i Colòmbia, i que servirà per homogeneïtzar procediments i per formar als nous membres que s’integrin en l’equip gestor.

  Data de realització
  : Octubre 2007 a Febrer 2008.

© 2008     Baobab Consultoria, Carretera Nova, 52, Esc D, 2-1, 08530-La Garriga, Barcelona    info@baobabconsultoria.com    Tel.: (34) 626 855 330