Serveis que oferim

Baobab

Idiomes disponibles

 • Planificació estratègica institucional: En funció de les necessitats dels clients, abordem els diferents elements de la planificació amb un plantejament metodològic adaptat a les especificats de cada client. Elements que podem abordar són: el diagnòstic organitzatiu; l’anàlisi del context extern; la definició de la missió, visió, principis i valors; el marc estratègic; la revisió de la estructura organitzativa i el desenvolupament organitzacional; l’anàlisi del finançament.

  Plans estratègics a nivell de país o regió: Cada pla té característiques diferents segons el que interessa a cada client. Aquests plans poden incorporar: l’anàlisi del context; la definició de la teoria de canvi; el marc d’actors; el marc estratègic; els enfocaments programàtics; el finançament; el model operacional.

  Estratègies sectorials o temàtiques: Són estratègies que desenvolupen elements similars a les anteriors. En cada cas, adeqüem el servei a les necessitats específiques i el plantejament metodològic acordat amb els client.

  Plans operacionals: Són la traducció dels plans estratègiques en accions concretes, amb les estructures organitzatives ben definides, un pressupost i eines de gestió adequades. Poden incloure anàlisis de la viabilitat o de l’aplicació de principis o enfocaments institucionals clau.

 • Identificació i formulació de projectes: Assistim als clients i socis locals en identificar i formular projectes segons els requeriments dels finançadors, partint d’una metodologia de treball participativa que busca recolzar les capacitats existents i potenciar-les.

  Identificació i concepció de programes: Per aquells clients que treballen amb un enfocament programàtic, recolzem el procés d’identificació i concepció per tal de produir un document de programa que pot incorporar l’anàlisi del context, la caracterització de la població meta, l’anàlisi del sector, l’anàlisi dels socis locals i altres actors implicats en el programa, el marc d’intervenció orientat a resultats i la seva justificació, l’anàlisi de factibilitat i el marc financer o pressupostari.

  Aprofundiment de la teoria de canvi de programes/projectes: Partint habitualment d’un enfocament orientat a resultats, treballem amb els clients i els seus socis locals per aprofundir la comprensió dels canvis que el programa o projecte pretén impulsar, l’encadenament d’aquests canvis i els factors que els faciliten o dificulten. Traduïm aquesta anàlisi en una formulació del programa o projecte millor fonamentada.

  Elaboració de la línia de base de programes/projectes: Recolzem als clients i socis locals en el disseny de les eines, la recollida de dades i el processament posterior, per tal d’establir el punt inicial dels indicadors del programa o projecte, amb una anàlisi dels valors de base que permet validar la formulació o bé proposar canvis per adequar-la a la realitat analitzada.

 • Valoració ex-ante de programes/projectes: Per a institucions que ofereixen convocatòries de subvencions, recolzem la valoració dels programes/projectes presentats, normalment segons les eines i procediments proposats per les pròpies institucions.

  Seguiment de programes/projectes: Ens oferim als nostres clients per dur a terme missions de seguiment de programes/projectes en les quals podem aportar un valor afegit, ja sigui per la nostra expertesa o per què vàrem tenir un rol important en la seva formulació.

  Avaluació intermèdia i final de programes/projectes: Duem a terme avaluacions amb diversitat d’objectius i plantejaments metodològics, en funció de les necessitats i interessos dels nostres clients, aplicant habitualment diversitat de metodologies participatives. D’acord amb el plantejament metodològic acordat, aprofundim en més o menys mesura en l’anàlisi del context, l’anàlisi de la planificació i gestió del programa o projecte i l’anàlisi de les diferents components i els seus resultats, recollint evidencies en les quals sustentar les troballes de l’avaluació. Organitzem les conclusions segons els criteris d’avaluació i prestem molta atenció a elaborar recomanacions i lliçons apreses compartides amb els actors. Procurem que el document d’avaluació sigui una eina que reculli l’experiència i l’aprenentatge, fàcil i agradable de consultar per tenir-lo en compte en futures intervencions.

  Avaluació d’impacte de programes: Assistim als clients i els seus socis locals en investigar i documentar els canvis sostenibles que ha produït el programa, així com en comprendre les estratègies que han resultat més eficaces i eficients en la consecució d’aquests canvis. En funció del plantejament metodològic, apliquem diversitat de tècniques per recollir evidencies dels impactes assolit i documentar-los.

  Avaluació estratègica: Duem a terme avaluacions de plans estratègics o estratègies sectorials, ajustant-nos als requeriments i plantejament metodològica acordat amb els clients. L’avaluació pot incloure una actualització del context per analitzar la pertinença de l’estratègia, l’anàlisi dels resultats assolits, la revisió crítica de la teoria de canvi i l’anàlisi específic de les diferents estratègies. En alguns casos es fa necessari identificar els resultats assolits abans de poder avaluar. En tot el plantejament metodològic emfatitzem tècniques participatives per implicar als diferents actors participants.

 • Elaboració del sistema de seguiment, avaluació i aprenentatge de programes/projectes: Considerem aquests sistemes molt importants per l’eficàcia de programes/projectes plurianuals i amb certa complexitat. Durant l’elaboració del sistema revisem i optimitzem l’orientació a resultats del programa/projecte, revisant els resultats i precisant-los amb indicadors ben definits. Identifiquem les eines que han de gestionar les dades i les relacionem amb els processos dels clients i socis locals per gestionar-les. Duem a terme una primera definició de l’avaluació final per assegurar que el seguiment aportarà dades que seran necessàries en l’avaluació final. Finalment, elaborem el pla de seguiment, avaluació i aprenentatge, assegurant que existeixen o es creen les estructures necessàries per gestionar-lo.

  Elaboració d’eines per a la recollida i gestió de les dades: Assistim als clients i als socis locals en dissenyar i implementar eines de gestió de les dades de seguiment i avaluació de forma que s’integrin amb les eines utilitzades per la implementació, contribuint a simplificar, millorar i optimitzar el flux d’informació en la gestió del programa/projecte.

  Definició dels processos de seguiment, avaluació i aprenentatge: Quan aquests processos són indefinits i plantegen problemes, assistim als clients i als socis locals en formalitzar-los, normalment atenent de forma separada a cada component o resultat del programa/projecte, precisant les persones implicades i les eines utilitzades en la definició de cada procés. 

 • Anàlisi de les capacitats institucionals: Aquesta anàlisi permet establir el punt de situació de les competències i recursos de l’organització en un conjunt de dimensions que conformen la seva personalitat institucional. Cada dimensió es subdivideix en un conjunt d’aspectes de la capacitat. Treballem amb cada client per definir aquesta estructura de la capacitat, i seleccionem la metodologia més adequada analitzar-la, recomanant una alta participació dels diferents equips de l’organització en el procés i transparència en els resultats. Adaptem la profunditat de l’anàlisi en funció dels interessos dels clients i seleccionem en cada cas les tècniques d’obtenció d’informació més adequades. L'anàlisi obtinguda es converteix en una eina per fer el seguiment del desenvolupament organitzatiu.

  Plans de desenvolupament organitzacional: L’elaboració d’aquests plans precisa de la realització prèvia de l’anàlisi de capacitats, que ens aporta la informació per identificar les prioritats institucionals per la millora. Per a cada àmbit de capacitat a millorar, identifiquem diferents estratègies per aconseguir-ho i comparem la seva eficàcia i eficiència en base a diversos criteris. Construïm plans que s’ajusten als recursos que es poden mobilitzar. Quan es tracta de clients que plantegen el reforç organitzatiu dels seus socis, analitzem les oportunitats d’aprendre i col•laborar entre ells i les incorporem als respectius plans.

  Assessoria en organització i sistemes de gestió: Basem aquesta assessoria en una comprensió adient de l’estratègia institucional i els resultats esperats a mig termini, tant pel que fa a la seva actuació externa com al desenvolupament organitzatiu intern. L’assessoria la solem centrar en aspectes concrets, com l’estructura organitzativa, el funcionament i dinàmica interna, els sistemes i procediments de planificació, la definició de procediments, el finançament, etc.

  Formacions pel desenvolupament organitzatiu: Posem el nostre coneixement i habilitats adquirides a disposició del clients, oferint formacions presencials u on-line per als seus equips en matèries com la gestió de persones, la facilitació de processos o la gestió de l’aprenentatge.

  Aportació a l’Educació Global: En sumem a altres actors de la cooperació i l’educació per al desenvolupament en l’educació per assolir un món just, participant en activitats de sensibilització, formació, recerca, mobilització o incidència política.

 • Estudis de sistematizació i aprenentatge dels programes: Recolzem als nostres clients en l’elaboració d’estudis que permeten recollir l’experiència i l’aprenentatge de programes relativament complexos, de cara a tenir-la present en futures planificacions o programacions. Per la realització de l’estudi formen equip amb persones que aportin expertesa en la matèria i en el context d’intervenció. Incorporem a l’equip que ha de produir el treball a les persones dels clients o dels socis locals que han liderat el programa, buscar aprofitar i potenciar les capacitats existents.

  Estudis d’aprenentatge estratègic i organitzatiu: Elaborem treballs que permeten sistematitzar i analitzar la pràctica organitzativa dels nostres clients, en camps diversos com la planificació, les estratègies sectorials, les metodologies, els recursos, etc., ajudant a harmonitzar les pràctiques de treball dels equips en diferents països o entre organitzacions que formen part d’una mateixa xarxa.

  Polítiques de cooperació: Assistim als nostres clients en revisar i millorar les polítiques institucionals que guien la seva actuació. En polítiques que adrecen temàtiques específiques, incorporem a l’equip persones expertes en la matèria.

© 2008     Baobab Consultoria, Carretera Nova, 52, Esc D, 2-1, 08530-La Garriga, Barcelona    info@baobabconsultoria.com    Tel.: (34) 626 855 330