Projectes - baobab

Baobab

Idiomes disponibles

Projectes - baobab
 • Recursos MEL ajuden a construirRecursos MEL ajuden a construir

  Objectius: Identificar en quina mesura i com els llocs MEL compartits han contribuït a la construcció de 'Un sol Oxfam', millorat la qualitat dels programes i contribuït a una major cost-eficiència.

  Treball realitzat: Els actors involucrats en aquesta revisió van ser 20 ocupants dels llocs MEL, els seus gerents i els usuaris dels seus serveis. La informació es va obtenir a través de diverses fonts: revisió de documentació, 39 entrevistes semi-estructurades i una enquesta en línia en tres idiomes -anglés, espanyol i francès- enviada a 85 usuaris, que va obtenir una taxa de resposta del 56%.

  Resultats: Vàrem produir un informe destacant les conclusions trobades i fent recomanacions per a enfortir la funció MEL. També es va elaborar una presentació en power point de les principals conclusions i lliçons apreses.

  Data: setembre a novembre 2013

   

 • Els fonaments del treballEls fonaments del treball

  Objectius: Identificar els recursos de suport a la gestió existents en Oxfam (nombre de persones, ubicació en la confederació i inversió) i lliçons apreses de les iniciatives de recursos compartits entre afiliats, per a explorar els desafiaments i obstacles cap a una col·laboració més estreta entre els afiliats d'Oxfam.

  Treball realitzat: Es va dur a terme un inventari dels recursos de suport a la gestió (és a dir, els llocs relacionats amb Administració, Logística, Finances, Recursos Humans, Captació de fons i Tecnologia de la informació) i de les seves formes de treballar. La informació es va obtenir a través de: (a) qüestionaris de 13 dels 17 afiliats; (b) entrevistes a 18 actors per a explorar en quina mesura els recursos compartits han contribuït a l'abast d'una major cost-eficiència; i (c) la revisió de literatura.

  Resultats: Es va presentar un informe que descriu el personal de suport a la gestió que existeix a nivell global, examinant les fortaleses i desafiaments en el seu acompliment. També s'exploren les lliçons apreses de les iniciatives de recursos compartits que s'han generat i s'identifica com potenciar-les a futur.

  Data: maig a setembre 2013

   

 • Núvol de paraules del OSPNúvol de paraules del OSP

  Objectius: Dur a terme una anàlisi comparativa de l'actual esborrany del Pla Estratègic global d'Oxfam (OSP) amb els Planes estratègics per país, amb la finalitat de comprovar la coherència de la versió final del OSP i el grau d'alineament dels plans país amb ell.

  Treball realitzat: Aquest procés va incloure (a) la revisió de 60 Plans Estratègics país i 4 Plans Estratègics regionals, i (b) l'anàlisi de l'últim esborrany del OSP.

  Resultats: Un document d'anàlisi de sis pàgines va ser produït i presentat al Secretariat d'Oxfam.

  Data de realització: Febrer a març 2013

   

 • Programa globalPrograma global

  Objectius: Fer un inventari de les accions de caràcter global que desenvolupen els Oxfam i proposar una definició comuna del terme.

  Treball realitzat: es van recopilar tots els programes que cada Oxfam emmarca sota aquest concepte, les avaluacions dels mateixos i es van analitzar les diverses accepcions del terme. Es va entrevistar a 15 persones relacionades amb la formulació i gestió de programes globals.

  Resultats: es va elaborar un informe inventariant tots els programes globals, es va proposar una concepció del terme unificada i criteris per identificar què qualifica com a programa global. També es van suggerir propers passos per a la promoció de nous programes globals.

  Data de realització: novembre a desembre 2012.

   

 • RecursosRecursos

  Objectius: Identificació dels recursos de que disposa Oxfam per garantir i promoure la qualitat dels seus programes i proposta de recomanacions per al seu alineament.

  Treball realitzat: Es va formar equip amb una avaluadora Argentina. Es van analitzar els sistemes de suport a la qualitat programàtica d'11 de les 17 organitzacions membre de la confederació d'Oxfam, mitjançant visites a les seves oficines, qüestionaris en profunditat, entrevistes i enquestes on-line.

  Resultats: Es va elaborar un mapeig detallat de les estratègies, visions i recursos de desenvolupament programàtic. Es van recollir 285 exemples de bones pràctiques (polítiques, instruments, manuals) i es van fer recomanacions per a l'harmonització de pràctiques entre els membres de la confederació.

  Data de realització: març a juny 2012.

   

 • Una visió conjuntaUna visió conjunta

  Objectius: Revisar i analitzar tendències globals en 48 planificacions de país d'Oxfam.

  Treball realitzat: Es va dissenyar un procés metodològic per revisar 48 plans estratègics i extreure tendències comunes. Aquesta anàlisi de documentació es va complementar amb entrevistes a 20 interlocutors, per explorar algunes qüestions complementàries referides al rol d'Oxfam, a la seva capacitat d'innovació i al concepte de desenvolupament transformatiu.

  Resultats: Document d'anàlisi de tendències en les planificacions nacionals d'Oxfam, que va servir com a referència per a la redacció del nou Pla Estratègic global d'Oxfam.

  Data de realització: octubre – desembre 2011.

   

 • InterdependènciaInterdependència

  Objectius: Definir el document de política de partenariat de OI.

  Treball realitzat: En col·laboració amb una consultora canadenca es va revisar documentació rellevant de OI i es va elaborar un document base sobre conceptes i principis de partenariat. Es va procedir a compartir-lo amb unes 50 persones de la confederació de OI i amb els aports rebuts es va definir un esborrany de política de partenariat. Aquest va ser analitzat pels Directors de Programa i els Responsables Regionals de OI i després d'un segona ronda d'observacions es va elaborar el document final.

  Resultats: Un document de política que defineix els principis de partenariat de OI.

  Data de realització: Desembre 2009-Febrer 2010.

   

 • El govern planteja una presidència<br />europea d'ambicions polítiques.El govern planteja una presidència
  europea d'ambicions polítiques.

  Objectius: Elaborar recomanacions sobre les prioritats i els resultats esperats en matèria de desenvolupament durant la presidència espanyola de la Unió Europea en 2010, per a la Fundació Alternatives / Observatori de Política Exterior (OPEX).

  Treball realitzat: Es va entrevistar a diferents actors de la cooperació espanyola i europea, vinculats a la preparació de la presidència en 2010, i es va contactar amb ministeris de cooperació i plataformes nacionals de ONGD per a aconseguir informació sobre quantitats de AOD i prioritats de les presidències sueca i belga. Després d'un treball de lectura de la documentació oficial i d'estudis sectorials, es va elaborar un document que va ser revisat per la Fundació Alternatives per a aportar orientacions i en última instància donar el seu vistiplau.

  Resultats: Es va presentar a Fundació Alternatives un document final (consta de 3 parts: Context, Anàlisi, i Recomanacions), que servirà de base de diàleg i incidència davant el Govern, i que es difondrà al sector de cooperació mitjançant els canals habituals.

  Data de realització: Julio 2009.

   

© 2008     Baobab Consultoria, C/Maduixer 22, Barcelona 08035    info@baobabconsultoria.com    Tel.: (34) 626 855 330