Serveis que oferim

Baobab

Idiomes disponibles

 • Recolzament a l'elaboració de plans directors i planificacions estratègiques : A partir de la missió i visió institucional i de l'anàlisi de context i de tendències, es desenvolupa -idealment amb la participació de persones de referència i de socis locals- un procés d'identificació de sectors d'intervenció prioritaris, amb els seus respectius objectius de canvi. Les planificacions o plans directors tradueixen la missió d'una organització en una aposta, a 3 o 5 anys, de transformació del seu medi d'intervenció a partir d'una combinació d'estratègies.

  Elaboració de documents d'estratègia país o sectorial : Es tracta d'un procés similar acotat a un determinat país o sector d'intervenció (potencial o existent), en el qual la institució es planteja un exercici d'ordenament estratègic de la seva intervenció.

  Elaboració de plans operatius : Les planificacions o plans directors van acompanyats de plans operatius, que tradueixen els objectius de canvi en resultats esperats, activitats concretes i indicadors amb metes quantitatives i qualitatives, que permetin mesurar els avanços realitzats. Així mateix, des de baobab recolzem l'elaboració dels pressupostos associats a aquests plans.

   

 • Estudis de factibilitat: En base als plans estratègics o programàtics d'una organització, realitzem estudis previs a la formulació de projectes o programes per identificar i comparar diferents opcions d'intervenció, valorant la seva pertinença i viabilitat.

  Identificació de projectes: Partint d'una metodologia de treball participativa, treballem amb els nostres clients i amb els seus socis locals per identificar projectes que s'emmarquen en el pla estratègic o programàtic de cada organització i que s'adeqüen a les seves capacitats i al seu potencial.

  Construcció de programes: Per aquells clients que treballen amb un enfocament programàtic, desenvolupem amb ells i els seus socis locals el procés d'identificació i formulació de programes d'acord als seus plans estratègics, que consisteix en l'anàlisi del context macro i micro de treball i dels actors i entitats que el conformen; la determinació dels objectius de canvi pertinents a cada nivell d'actuació; la valoració de la factibilitat de diferents estratègies d' intervenció; l'establiment d'una línia de base per al seguiment i l'avaluació; el disseny dels mecanismes de coordinació i gestió del programa, i el recolzament a la seva implementació.

   

 • Avaluació de projectes i programes: Des de baobab, podem realitzar avaluacions de disseny, avaluacions de procés o de gestió, avaluacions de resultat, o bé avaluacions d'impacte. Realitzem avaluacions ex-ante, intermèdies i ex-post, tant de projectes com d'estratègies o programes. A partir de la metodologia que hem desenvolupat i en base al diàleg amb els nostres clients sobre els objectius últims de l'avaluació (per què i per a què s'avalua), elaborem una proposta metodològica adaptada als objectius específics de cada avaluació. La metodologia inclou el treball d'anàlisi de la documentació, el treball de camp i l'elaboració de l'informe final, incorpora un enfocament tant de projecte com sectorial, i utilitza preguntes-clau d'avaluació i indicadors per avaluar els criteris d'eficàcia, eficiència, viabilitat/sostenibilitat, pertinença, impacte, apropiació i participació. El nostre valor agregat radica en la xarxa de col•laboradors (tant geogràfics com sectorials) que ens permeten ubicar-nos ràpidament en la realitat a avaluar; així com en la qualitat tècnica i estratègica de les recomanacions.

   

 • Diagnòstics i avaluacions institucionals: Aquest procés consisteix en l'anàlisi de l'estructura, els processos i els procediments d'una organització, així com la seva coherència amb la visió i missió institucionals. Pot fixar-se en totes les àrees o departaments d'una entitat o sols en alguns d'ells. Aspira a detectar fortaleses i debilitats, així com a identificar oportunitats i amenaces que es donen en una organització i en el seu context sectorial, com exercici previ a la proposta de millora. El procés es porta a terme mitjançant una metodologia participativa, amb representació dels diversos col•lectius que formen part de l'entitat, ja que el coneixement i les idees estan dipositades en els qui millor coneixen l'organització, que són els qui hi treballen.

  Elaboració de plans de desenvolupament institucional: a partir d'un diagnòstic institucional poden elaborar-se plans de desenvolupament institucional que, analitzant el context de treball d'una entitat, les seves aspiracions i els enfocaments d'intervenció de tercers, ajuden a una organització a créixer i a superar certs buits o obstacles.

  Desenvolupament de mòduls formatius:
  des de baobab podem elaborar mòduls de formació per cada una de les etapes de gestió del cicle del projecte (identificació, formulació, seguiment i avaluació), així com desenvolupar instruments de gestió adequats a les necessitats de cada organització. També podem crear mòduls de formació temàtics, per determinades àrees geogràfiques o àmbits de treball, en la línia dels sectors d'intervenció que detallem en la següent secció. Aquests mòduls poden ser introductoris o bé d'especialització, en funció de les demandes de cada organització.

  Organització de jornades o seminaris temàtics: elaborem agendes, propostes de ponents i disseny de continguts, per a l’organització de seminaris o jornades de debat i estudi.


 • Estudis i anàlisis de polítiques de desenvolupament
  Volem facilitar que el coneixement existent en l’acadèmia i en els 'think tanks' arribi als actors de desenvolupament tradicionals de la forma més accessible. No es tracta únicament de generar nous estudis, sinó de posar els estudis existents al servei de la pràctica i extreure orientacions concretes i factibles que informin l’acció.

  Podem desenvolupar estudis en matèria de:  
  - Anàlisi de la política de cooperació a Espanya,
  - Eficàcia de la ajuda, 
  - Coherència de polítiques pel desenvolupament, 
  - Polítiques de cooperació descentralitzades,
  - Cooperació amb Àfrica Subsahariana.
   

  Elaboració de posicionaments i de 'policy papers'
  Tenint sempre present la naturalesa específica de l’actor de desenvolupament que sol·licita el posicionament o el 'policy papers', s'elabora un breu text sobre la temàtica identificada amb l’objectiu d’informar la presa de decisions o de definir una línia pròpia de pensament. El text identifica les problemàtiques, les diferents perspectives presents en els corrents de pensament sobre desenvolupament, i proposa solucions - canvis de polítiques o de pràctiques- a partir de l’anàlisi de què ha funcionat i què no, i per què.

   

© 2008     Baobab Consultoria, C/Maduixer 22, Barcelona 08035    info@baobabconsultoria.com    Tel.: (34) 626 855 330